ALGEMENE VOORWAARDEN D PLUS CALCULATIES GEDEPONEERD

BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR BRABANT ONDER NUMMER 17243278

Artikel 1. DEFINITIES

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van D Plus Calculaties, verder genoemd D Plus. De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.dpluscalculaties.nl;

1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;

1.3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door D Plus niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door D Plus is bevestigd;

 

Artikel 2. ALGEMEEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door D Plus desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;

2.2. In prijscouranten, offertes en andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden D Plus niet;

2.3. D Plus stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. D Plus bepaalt deze uren in alle redelijkheid echter zijn bij benadering;

 

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat D Plus de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van D Plus en deze algemene voorwaarden;

3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende het ontwerp de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan worden deze uren op basis van het vast uurtarief – naast de overeengekomen hoofdsom – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht – van welke aard dan ook – moeten schriftelijk door D Plus bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen datum van levering van de calculatie komt door de wijziging te vervallen;

3.3. Het is D Plus toegestaan wijzigingen te weigeren, indien het project in de slotfase verkeert, dan wel de wijzigingen in redelijkheid niet meer te realiseren zijn;

 

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. D Plus zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal D Plus de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden;

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft D Plus het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;

4.3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan D Plus aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of

waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de

overeenkomst, tijdig aan D Plus worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan D Plus zijn verstrekt, heeft D Plus het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de

gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen;

4.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan D Plus de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan vooraf- gaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij het uitblijven van een opeisbare betaling zijdens de wederpartij is D Plus gerechtigd de aanvang van de vervolgwerkzaamheden opschorten;

Artikel 5. LEVERTIJD, LEVERING

5.1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen levering van de calculatie geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige levering is D Plus dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;

5.2. De genoemde c.q. overeengekomen datum van levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
–              er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit D Plus kan worden toegerekend;

–              wederpartij in één of meer verplichtingen jegens D Plus tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn

of niet;

–              wederpartij D Plus niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen; Artikel 6. PRIJZEN

6.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die D Plus in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen; 6.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is D Plus gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

 

Artikel 7. BETALING

7.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;

7.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1

van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;

7.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is D Plus alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte

van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;

7.4. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van

de oudst openstaande posten, rente en kosten, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders;

 

 

 

Artikel 8. ANNULERING

In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de calculatie van een project, zijn alle door D Plus ter zake van

de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door D Plus ten gevolge van de annulering geleden schade;

Artikel 9. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

9.1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt D Plus zich de rechten en bevoegdheden voor die D Plus toekomen op grond van de Auteurswet;

9.2. Het eigendom van door D Plus verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen, tekeningen, calculaties en dergelijke, blijft volledig bij D Plus, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. Indien D Plus aan wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is wederpartij gehouden – op eerste verzoek van D Plus – het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat te retourneren;

9.3. D Plus behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis en rapportages voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht;

 

Artikel 10. ONDERZOEK, RECLAMES

10.1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen

door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan D Plus. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet

meer in behandeling genomen. D Plus zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclame schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten,

zodat D Plus in staat is adequaat te reageren;

10.2. Indien een klacht gegrond is, zal D Plus de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

10.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal D Plus te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;

10.4. Reclame is niet mogelijk indien: –  de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

–              de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van D Plus;

–              wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens D Plus (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

11. GEBRUIK EN LICENTIE

11.1. Wanneer de wederpartij volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de D Plus, verkrijgt de wederpartij licentie tot het gebruik van de calculatie voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking in overeenstemming met de bij de opdracht overeengekomen bestemming met uitzondering van verveelvoudiging. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van de calculatie, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan D Plus bekend te zijn gemaakt.

11.2. Het is de wederpartij niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de wederpartij verstrekte licentie komt te vervallen:
a.            vanaf het moment dat de wederpartij zijn

(betaling)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de wederpartij in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;

  1. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

11.4. D Plus heeft met inachtneming van de belangen van de wederpartij, de vrijheid om de calculatie te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie;

 

Artikel 12. OPSCHORTING EN ONTBINDING

12.1. D Plus is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
–              wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

–              na het sluiten van de overeenkomst D Plus ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

–              wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

12.2. Voorts is D Plus bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

12.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van D Plus op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien D Plus de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

12.4. D Plus behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1. D Plus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat D Plus is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens; 13.2. D Plus heeft enkel een adviserende taak en haar adviezen zijn niet bindend noch een aanname;

13.3 D Plus is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van D Plus of leidinggevende ondergeschikten;

13.4. Indien D Plus aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;

13.5. Indien D Plus aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro); 13.6. In afwijking van hetgeen onder 3. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte;

13.7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
–              de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

–              de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van D Plus aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan D Plus toegerekend kunnen worden;

–              de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

13.8. D Plus is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

 

Artikel 14. VRIJWARINGEN

14.1. De wederpartij vrijwaart D Plus voor aanspraken van derden zoals met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt;

14.2. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de wederpartij noch D Plus jegens elkaar een bewaarplicht

met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens;

 

Artikel 15. RISOCO-OVERGANG

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;

 

Artikel 16. OVERMACHT

16.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;

16.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop D Plus geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor D Plus niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van D Plus worden daaronder begrepen;

16.3. D Plus heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat D Plus zijn verplichtingen had moeten nakomen;

16.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

16.5. Voor zover D Plus ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is D Plus gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst;

 

Artikel 17. GEHEIMHOUDING

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;

 

Artikel 18. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

 

Artikel 19. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

19.1. De vestigingsplaats van D Plus is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens D Plus moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;

19.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van D Plus is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; 19.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en D Plus gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;

 

Artikel 20. WIJZIGING, UITLEG en VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

20.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel voor Brabant;

20.2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;

20.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.